Xây dựng thông tư bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán

11:00 | 13/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Vừa báo lãi đậm, công ty chứng khoán lại đối mặt với nhiều rủi ro trong nửa cuối năm
Nhiều công ty chứng khoán gặp lỗi với hệ thống giao dịch mới
Nhiều công ty chứng khoán "kiếm bộn"
Xây dựng thông tư bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán
Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán sắp bị bãi bỏ. Ảnh: Internet

Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo Thông tư quy định, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam tổ chức hoạt động, quản lý tài chính theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoản, Thông tư số 121/2020/TT BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, Thông tư số 48/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư nay phải thu khó đòi và bảo hành sản nhầm hàng hóa dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC trước khi dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Hoài Anh