Hồ sơ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận thấy hồ sơ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ.

Số công văn Ngày Nội dung
89/2021/NĐ-CP Áp dụng
18/10/2021
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
2553/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/10/2021
Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
2554/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/10/2021
Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
2556/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/10/2021
Quyết định số 2556/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan v/v ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan
2554/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/10/2021
Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi