Số thu tại 11 đơn vị hải quan lớn chiếm 88,4% tổng thu toàn Ngành

Tính đến hết ngày 29/9, 11 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn thu nộp NSNN đạt 289.456 tỷ đồng, tăng 19,35% so với cùng kỳ năm 2021.

Số công văn Ngày Nội dung
1046/QĐ-TTg Áp dụng
06/09/2022
Quyết định số 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 1
59/2022/NĐ-CP Áp dụng
05/09/2022
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử
1949/QĐ-TCHQ Áp dụng
31/08/2022
Quyết định 1949/QĐ-TCHQ về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan
1579/HQĐNa-GSQL Áp dụng
16/08/2022
V/v Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Các doanh nghiệp)
213/TB-KĐ ĐNB Áp dụng
15/08/2022
kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi