Việt Nam xuất khẩu hơn 320 triệu khẩu trang y tế

Tính chung​ trong 9 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 322,2 triệu khẩu trang y tế các loại.

Số công văn Ngày Nội dung
87/2021/NĐ-CP Áp dụng
29/09/2021
Nghị định số 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tậ
21/2021/TT-BGTVT Áp dụng
26/09/2021
Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
84/2021/NĐ-CP Áp dụng
22/09/2021
Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài độ
78/2021/TT-BTC Áp dụng
17/09/2021
Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
76/2021/TT-BTC Áp dụng
15/09/2021
Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi