STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 3442/QĐ-GC Áp dụng
24/10/2018
Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
12 873/QĐ-HQĐNg Áp dụng
22/10/2018
Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK
13 Áp dụng
15/10/2018
Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
14 3094/QĐ-TCHQ Áp dụng
15/10/2018
Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
15 70/QĐ-TXNK Áp dụng
12/10/2018
Quyết định ban hành quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ
16 2804/QĐ-TCHQ Áp dụng
26/09/2018
Quyết định số 2804/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
17 1254/QĐ-TTg Áp dụng
26/09/2018
Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi th
18 5475/TCHQ-TXNK Áp dụng
20/09/2018
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
19 2736/QĐ-TCHQ Áp dụng
19/09/2018
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
20 5446/TCHQ-GSQL Áp dụng
19/09/2018
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
( 1,103 Files )     Trước         Sau