STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 247/QĐ-TCHQ Ban hành
02/03/2022
Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
2 236/QĐ-TCHQ Ban hành
25/02/2022
Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung
3 63/QĐ-TCHQ Ban hành
18/01/2022
Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới
4 62/QĐ-TCHQ Ban hành
18/01/2022
Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
5 56/QĐ-TCHQ Ban hành
17/01/2022
Quyết định số 56/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2022 của Tổng cục Hải quan V/v công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
6 3229/QĐ-TCHQ Ban hành
17/12/2021
Quyết định số 3229/QĐ-TCHQ ngày 17/12/2021 về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
7 4052/HQQN-TXNK Ban hành
10/12/2021
Công văn số 4052/HQQN-TXNK ngày 10/12/2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh v/v báo cáo danh sách nợ thuế đến ngày 30/11/2021
8 2927/QĐ-TCHQ Ban hành
12/11/2021
Quyết định số 2927/QĐ-TCHQ ngày 12/11/2021 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
9 28/10/2021 Ban hành
28/10/2021
92/2021/TT-BTC
10 2669/QĐ-TCHQ Ban hành
15/10/2021
Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới
( 1,197 Files )     Trước         Sau