STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 1807/QĐ-TCHQ Áp dụng
28/06/2019
Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
2 1806/QĐ-TCHQ Áp dụng
28/06/2019
Quyết định số 1806/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
3 1797/QĐ-TCHQ Áp dụng
27/06/2019
Quyết định số 1797/QĐ-TCHQ ngày 27/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
4 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
6 438/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
7 3618/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ
8 3620/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ
9 3591/QĐ-TCHQ Áp dụng
04/12/2018
Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ
10 14087/BTC-TCHQ (2018) Áp dụng
14/11/2018
Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan v/v Nộp giấy phép CITES khi làm thủ tục XK, tái xuất
( 1,103 Files )     Trước         Sau