STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 3619/QĐ-TCHQ Ban hành
16/12/2019
Quyết định số 3619/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
2 3605/QĐ-TCHQ Ban hành
13/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
3 3573/QĐ-TCHQ Ban hành
10/12/2019
Quyết định số 3573/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
4 3569/QĐ-TCHQ Ban hành
09/12/2019
Quyết định số 3569/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
5 3412/QĐ-TCHQ Ban hành
19/11/2019
Quyết định số 3412/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
6 3413/QĐ-TCHQ Ban hành
19/11/2019
Quyết định số 3413/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
7 3414/QĐ-TCHQ Ban hành
19/11/2019
Quyết định số 3414/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
8 7180/CT-TCHQ Ban hành
19/11/2019
Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ ngày 19/11/2019 v/v chấn chỉnh và tăng cường công tác KTSTQ trong toàn quốc
9 3385/QĐ-TCHQ Ban hành
18/11/2019
Quyết định số 3385/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
10 3386/QĐ-TCHQ Ban hành
18/11/2019
Quyết định số 3386/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
( 1,165 Files )     Trước         Sau