STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 1949/QĐ-TCHQ Ban hành
31/08/2022
Quyết định 1949/QĐ-TCHQ về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan
2 1579/HQĐNa-GSQL Ban hành
16/08/2022
V/v Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Các doanh nghiệp)
3 213/TB-KĐ ĐNB Ban hành
15/08/2022
kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
4 247/QĐ-TCHQ Ban hành
02/03/2022
Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
5 236/QĐ-TCHQ Ban hành
25/02/2022
Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung
6 63/QĐ-TCHQ Ban hành
18/01/2022
Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới
7 62/QĐ-TCHQ Ban hành
18/01/2022
Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
8 56/QĐ-TCHQ Ban hành
17/01/2022
Quyết định số 56/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2022 của Tổng cục Hải quan V/v công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
9 3229/QĐ-TCHQ Ban hành
17/12/2021
Quyết định số 3229/QĐ-TCHQ ngày 17/12/2021 về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
10 4052/HQQN-TXNK Ban hành
10/12/2021
Công văn số 4052/HQQN-TXNK ngày 10/12/2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh v/v báo cáo danh sách nợ thuế đến ngày 30/11/2021
( 1,200 Files )     Trước         Sau