STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 08/2022/TT-BCT Ban hành
20/05/2022
Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
2 820/QĐ-BCT Ban hành
29/04/2022
Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3 25/2021/TT-BCT Ban hành
20/12/2021
Thông tư số 25/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
4 19/2021/TT-BCT Ban hành
23/11/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
5 7101/BCT-TTTN Ban hành
10/11/2021
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
6 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ Ban hành
06/09/2021
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
7 06/2021/TT-BCT Ban hành
06/08/2021
Thông tư số 06/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
8 06/2021/TT-BCT Ban hành
06/08/2021
Thông tư số 06/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
9 44/2020/TT-BCT Ban hành
07/12/2020
Thông tư số 44/2020/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
10 09/2020/TT-BCT Ban hành
14/05/2020
Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
( 95 Files )     Trước         Sau