STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 69/2018/QH14 Áp dụng
08/11/2018
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2 580/2018/UBTVQH14 Áp dụng
04/10/2018
Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3 579/2018/UBTVQH14 Áp dụng
26/09/2018
Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
4 564/2018/UBTVQH14 Áp dụng
21/08/2018
Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước
5 35/2017/QH14 Áp dụng
12/06/2017
Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
6 84/2016/NĐ-CP Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
7 108/2016/QH13 Áp dụng
09/04/2016
Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
8 108/2016/QH13 Áp dụng
09/04/2016
Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
9 107/2016/QH13 Áp dụng
06/04/2016
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
10 105/2016/QH13 Áp dụng
06/04/2016
Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
( 62 Files )     Trước         Sau