STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 15/2018/TT-BTTTT Áp dụng
15/11/2018
Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối
2 13/2018/TT-BTTTT Áp dụng
24/10/2018
Quyết định quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
3 3210/QĐ-BTNMT Áp dụng
24/10/2018
Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 36-NQ/TW Áp dụng
22/10/2018
Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung Ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5 13/2018/TT-BNV Áp dụng
19/10/2018
Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ tran
6 03/2018/TT-BKHĐT Áp dụng
17/10/2018
Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
7 11/2018/TT-BTTTT Áp dụng
15/10/2018
Thông tư công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs
8 52/2018/TT-BGTVT Áp dụng
15/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
9 14/2018/TT-BTTTT Áp dụng
15/10/2018
Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
10 12/2018/TT-BTTTT Áp dụng
15/10/2018
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
( 1,060 Files )     Trước         Sau