STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 11/2020/TT-BYT Ban hành
19/06/2020
hông tư số 11/2020/TT-BYT của Bộ Y tế : Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
2 09/2020/TT-BGTVT Ban hành
23/04/2020
Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
3 01/2020/TT-BNV Ban hành
16/04/2020
Thông tư số 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4 1898/CĐ-BCĐQG Ban hành
06/04/2020
CÔNG ĐIỆN 1898/CĐ-BCĐQG NĂM 2020 VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 BAN HÀNH
5 Ban hành
31/03/2020
02/CT-NHNN
6 418/QĐ-NHNN Ban hành
16/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 418/QĐ-NHNN NĂM 2020 VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀN
7 423/QĐ-NHNN Ban hành
16/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 423/QĐ-NHNN NĂM 2020 VỀ MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
8 823/QĐ-BNN-CN Ban hành
16/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 823/QĐ-BNN-CN NĂM 2020 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
9 904/QĐ-BYT Ban hành
16/03/2020
Quyết định 904/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10 01/2020/TT-NHNN Ban hành
13/03/2020
Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
( 1,084 Files )     Trước         Sau