STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 88/2018/TT-BTC Áp dụng
19/11/2018
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
2 2190/QĐ-BTC (2018) Áp dụng
19/11/2018
Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất
3 106/2018/TT-BTC Áp dụng
15/11/2018
Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
4 2043/QĐ-BTC Áp dụng
07/11/2018
Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN
5 97/2018/TT-BTC Áp dụng
30/10/2018
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6 05/CT-BTC Áp dụng
23/10/2018
Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài
7 96/2018/TT-BTC Áp dụng
18/10/2018
Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
8 04/CT-BTC (2018) Áp dụng
15/10/2018
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
9 94/2018/TT-BTC Áp dụng
05/10/2018
Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
10 94/2018/TT-BTC (2) Áp dụng
05/10/2018
Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
( 754 Files )     Trước         Sau