STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 06/2020/TT-BTC Áp dụng
31/01/2020
Thông tư số 06/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
2 61/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dung phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
3 62/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm
4 63/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lỷ và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
5 64/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
6 65/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
7 60/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8 59/VBHN-BTC Áp dụng
03/12/2019
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
9 88/2018/TT-BTC Áp dụng
19/11/2018
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
10 2190/QĐ-BTC (2018) Áp dụng
19/11/2018
Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất
( 762 Files )     Trước         Sau