STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 37/2020/TT-BTC Ban hành
07/05/2020
Thông tư số 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
2 36/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng
3 35/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
4 34/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
5 33/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
6 31/2020/TT-BTC Ban hành
04/05/2020
Thông tư số 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
7 29/2020/TT-BTC Ban hành
17/04/2020
Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
8 25/2020/TT-BTC Ban hành
14/04/2020
Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
9 23/2020/TT-BTC Ban hành
13/04/2020
23/2020/TT-BTC
10 24/2020/TT-BTC Ban hành
13/04/2020
Thông tư số 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản
( 783 Files )     Trước         Sau