STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 19/2020/QĐ-TTg Ban hành
17/06/2020
Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
2 66/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
3 67/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
4 65/2020/NĐ-CP Ban hành
10/06/2020
Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
5 63/2020/NĐ-CP Ban hành
08/06/2020
Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh
6 62/2020/NĐ-CP Ban hành
01/06/2020
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
7 61/2020/NĐ-CP Ban hành
29/05/2020
Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
8 60/2020/NĐ-CP Ban hành
29/05/2020
Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
9 59/2020/NĐ-CP Ban hành
27/05/2020
Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
10 58/2020/NĐ-CP Ban hành
27/05/2020
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
( 792 Files )     Trước         Sau