STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 90/2020/NĐ-CP Ban hành
13/08/2020
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
2 87/2020/NĐ-CP Ban hành
28/07/2020
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
3 19/2020/QĐ-TTg Ban hành
17/06/2020
Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
4 66/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
5 67/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
6 65/2020/NĐ-CP Ban hành
10/06/2020
Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
7 63/2020/NĐ-CP Ban hành
08/06/2020
Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh
8 62/2020/NĐ-CP Ban hành
01/06/2020
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
9 61/2020/NĐ-CP Ban hành
29/05/2020
Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
10 60/2020/NĐ-CP Ban hành
29/05/2020
Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
( 794 Files )     Trước         Sau