STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 128/2021/NĐ-CP Ban hành
30/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
2 125/2021/NĐ-CP Ban hành
28/12/2021
Nghị định số 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
3 121/2021/NĐ-CP Ban hành
27/12/2021
Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
4 121/2021/TT-BTC Ban hành
24/12/2021
Thông tư số 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh
5 117/2021/TT-BTC Ban hành
22/12/2021
Thông tư số 117/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực h
6 25/2021/TT-BCT Ban hành
20/12/2021
Thông tư số 25/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
7 27/2021/TT-BYT Ban hành
20/12/2021
Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
8 3229/QĐ-TCHQ Ban hành
17/12/2021
Quyết định số 3229/QĐ-TCHQ ngày 17/12/2021 về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
9 110/2021/TT-BTC Ban hành
10/12/2021
Thông tư số 110/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
10 4052/HQQN-TXNK Ban hành
10/12/2021
Công văn số 4052/HQQN-TXNK ngày 10/12/2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh v/v báo cáo danh sách nợ thuế đến ngày 30/11/2021
( 4,224 Files )     Trước         Sau