STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 2553/QĐ-TCHQ Ban hành
11/10/2021
Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
2 2554/QĐ-TCHQ Ban hành
11/10/2021
Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
3 2556/QĐ-TCHQ Ban hành
11/10/2021
Quyết định số 2556/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan v/v ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan
4 2554/QĐ-TCHQ Ban hành
11/10/2021
Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
5 4800/TB-TCHQ Ban hành
11/10/2021
Thông báo số 4800/TB-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v kết quả xác định trước mã số.
6 2550/QĐ-TCHQ Ban hành
07/10/2021
Quyết định số 2550/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv mở rộng kho ngoại quan
7 2548/QĐ-TCHQ Ban hành
07/10/2021
Quyết định số 2548/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv thu hẹp kho ngoại quan xăng dầu
8 2547/QĐ-TCHQ Ban hành
07/10/2021
Quyết định số 2547/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giảm sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung
9 2537/QĐ-TCHQ Ban hành
06/10/2021
Quyết định số 2537/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv cộng nhận kho ngoại quan
10 2512/QĐ-TCHQ Ban hành
05/10/2021
Quyết định số 2512/QĐ-TCHQ ngày 5/10/2021 về việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan
( 4,180 Files )     Trước         Sau