STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 1807/QĐ-TCHQ Áp dụng
28/06/2019
Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
2 1806/QĐ-TCHQ Áp dụng
28/06/2019
Quyết định số 1806/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
3 23/2019/QĐ-TTg Áp dụng
27/06/2019
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
4 1797/QĐ-TCHQ Áp dụng
27/06/2019
Quyết định số 1797/QĐ-TCHQ ngày 27/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
5 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
6 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
7 438/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
8 3618/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ
9 3620/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ
10 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
( 3,870 Files )     Trước         Sau