STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 3619/QĐ-TCHQ Áp dụng
16/12/2019
Quyết định số 3619/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
2 3605/QĐ-TCHQ Áp dụng
13/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
3 423/TB-VPCP Áp dụng
12/12/2019
THÔNG BÁO 423/TB-VPCP NĂM 2019 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
4 2562/QĐ-NHNN Áp dụng
11/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 2562/QĐ-NHNN NĂM 2019 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
5 3573/QĐ-TCHQ Áp dụng
10/12/2019
Quyết định số 3573/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
6 3569/QĐ-TCHQ Áp dụng
09/12/2019
Quyết định số 3569/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
7 61/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dung phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
8 62/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm
9 63/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lỷ và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
10 64/VBHN-BTC Áp dụng
06/12/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
( 3,971 Files )     Trước         Sau