STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 123/2020/NĐ-CP Ban hành
19/10/2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ
2 125/2020/NĐ-CP Ban hành
19/10/2020
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
3 128/2020/NĐ-CP Ban hành
19/10/2020
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
4 143/NQ-CP Ban hành
04/10/2020
NGHỊ QUYẾT 143/NQ-CP NĂM 2020 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
5 1499/QĐ-TTg Ban hành
03/10/2020
QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2021 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
6 141/NQ-CP Ban hành
03/10/2020
NGHỊ QUYẾT 141/NQ-CP NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 24/2016/QH14 VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7 140/NQ-CP Ban hành
02/10/2020
NGHỊ QUYẾT 140/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 55-NQ/TW VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
8 91/2020/NĐ-CP Ban hành
14/08/2020
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
9 23/2020/QĐ-TTg Ban hành
14/08/2020
Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020
10 90/2020/NĐ-CP Ban hành
13/08/2020
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
( 4,131 Files )     Trước         Sau