STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 645/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025
2 16/2020/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
3 20/CT-TTg Ban hành
07/05/2020
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
4 15/2020/QĐ-TTg Ban hành
24/04/2020
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
5 14/2020/QĐ-TTg Ban hành
08/04/2020
Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
6 13/2020/QĐ-TTg Ban hành
06/04/2020
QUYẾT ĐỊNH 13/2020/QĐ-TTG VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7 447/QĐ-TTg Ban hành
01/04/2020
QUYẾT ĐỊNH 447/QĐ-TTG NĂM 2020 CÔNG BỐ DỊCH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
8 12/2020/QĐ-TTg Ban hành
31/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 12/2020/QĐ-TTG VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
9 16/CT-TTg Ban hành
31/03/2020
CHỈ THỊ 16/CT-TTG NĂM 2020 VỀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10 10/2020/QĐ-TTg Ban hành
18/03/2020
Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
( 25 Files )     Trước         Sau