STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 19/2011/QĐ-TTg Áp dụng
08/06/2011
Về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh
2 149/2005/QĐ-TTg Áp dụng
16/11/2010
Thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
3 103/2009/QĐ-TTg Áp dụng
12/08/2009
QĐ 103/2009/QĐ-TTg V/v Thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
( 3 Files )     Trước         Sau