STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 721/BYT-QLD Áp dụng
10/10/2018
Quyết định số 721/BYT-QLD ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
12 12/2018/TT-BNV Áp dụng
09/10/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
13 13/2018/TT-BNNPTNT Áp dụng
08/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
14 12/2018/TT-BNNPTNT Áp dụng
05/10/2018
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
15 30/2018/TT-BVHTTDL Áp dụng
03/10/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 23/2018/TT-BGDĐT Áp dụng
28/09/2018
Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
17 51/2018/TT-BGTVT Áp dụng
19/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
18 143/2018/TT-BQP Áp dụng
15/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chín
19 23/2018/TT-BYT Áp dụng
14/09/2018
Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
20 11/2018/TT-BNV Áp dụng
14/09/2018
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
( 1,060 Files )     Trước         Sau