Một số loại phí thẩm định liên quan đến nguồn nước được Bộ Tài chính miễn, giảm

14:14 | 23/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Sửa, bổ sung hay hủy bỏ các quyết định xử phạt liên quan đến ấn định thuế sẽ phải xử lý ra sao?
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính đề xuất miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. Ảnh: Internet.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, phí thẩm định dề án khai thác sử dụng nước mặt, nước biển do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Tại dự thảo sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất miễn phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Theo đó, miễn phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, đề xuất giảm 50% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt; giảm 30% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Dự kiến sau khi được ban hành, dự thảo Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 và thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Thùy Linh