Đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

10:15 | 16/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Đề xuất sửa lệ phí trước bạ đối với giá chuyển nhượng một số tài sản trên thị trường
Xây dựng mức thu phí, lệ phí mới trong quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
Đề xuất sửa đổi quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ảnh: Internet.

Theo đó, dự thảo quy định tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí thu được (theo tỷ lệ quy định tại Điều 6 Thông tư này) vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Dự thảo cũng quy định về các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đã sửa đổi một số mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cụ thể, trong thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, mức thu phí của nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình là 3,5 triệu đồng (thay vì 7 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC); mức thu phí nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình là 1 triệu đồng (thay vì 2 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC); mức thu phí nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình là 500 nghìn đồng (thay vì 1 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC).

Dự thảo nêu rõ, trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu.

Thùy Linh