Cách sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

16:27 | 31/08/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.

Kho bạc Nhà nước: Huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách nhà nước
Phối hợp thu giữa Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại: Giảm thiểu chi phí tổ chức thu ngân sách
Giảm lệ phí trước bạ, ngân sách nhà nước sẽ “mất” 6.000 tỷ đồng
4132 img 1399
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được lấy ý kiến. Ảnh Thùy Linh.

Các hoạt động được sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

Theo dự thảo Thông tư, kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, nguồn kinh phí hoạt động này cũng có thể đến từ nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hay đóng góp của doanh nghiệp.

Đối với nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính quy định kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được lập dự toán, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm; tính trung thực, chính xác, đầy đủ pháp lý của hồ sơ, chứng từ liên quan đến sử dụng kinh phí; hạch toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng chế độ quy định.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ quy định về chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện theo chế độ hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, công tác phí trong nước, chi phí đi công tác nước ngoài; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định một số nội dung chi cụ thể như sau: Chi xây dựng, duy trì, cập nhật các dữ liệu, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật).

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định về một số khoản chi như: chi tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật; các khoản chi ngân sách nhà nước hỗ trợ; các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật tự chi trả; chi tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực thi pháp luật; chi lấy ý kiến chuyên gia tư vấn giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Cách thức lập dự toán

Dự thảo Thông tư cũng quy định việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, đối với việc lập dự toán, chấp hành dự toán, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và chương trình hỗ trợ pháp lý của địa phương đã được phê; căn cứ kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp tổng hợp, gửi đơn vị dự toán cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với dự toán chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ thì căn cứ nội dung và mức quy định tại Thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi của bộ, cơ quan ngang bộ; lồng ghép trong Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Tài chính quy định, việc quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định hiện hành.

Thùy Linh