Thực hiện ấn định thuế đối với doanh nghiệp đã giải thể, đóng mã số thuế

10:22 | 24/08/2022

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, đóng mã số thuế, cơ quan Hải quan không có cơ sở để thực hiện ấn định thuế. Tuy nhiên, cục hải quan tỉnh, thành phố cần căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định thời điểm doanh nghiệp giải thể, đóng mã số thuế.

Kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Nhiều hợp tác xã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể đã được xoá nợ thuế
Bị ấn định thuế nếu không kê khai nộp đủ các loại thuế khi kết thúc thời hạn thuê, mượn

Liên quan đến việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, ngày 16/7/2021 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3595/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng nội dung công văn hướng dẫn.

Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Về vấn đề ấn định thuế đối với các doanh nghiệp đã giải thể hoặc đóng mã số thuế, khoản 1 Điều 53 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế: “Cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế”; khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài”; khoản 4 và khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 cũng quy định: “Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp...... Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thế, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Ngoài ra tại Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính quy định nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế: “Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế”.

Theo quy định dẫn trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, khi thực hiện ấn định thuế, cơ quan Hải quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định, căn cứ ấn định, số tiền ổn định và thời hạn nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, đóng mã số thuế, cơ quan Hải quan không có cơ sở để thực hiện ấn định thuế.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định thời điểm doanh nghiệp giải thể, đóng mã số thuế. Trường hợp giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi có văn bản hướng dẫn số 3595/TCHQ TXNK ngày 16/7/2021 thì xem xét trách nhiệm của CBCC Hải quan có liên quan trong việc phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp giải thể, đóng mã số thuế khi chưa thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn.

Nụ Bùi