Kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

14:39 | 11/08/2022

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với vướng mắc của Cục Hải quan Nghệ An liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất.

Hàng thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất không được miễn thuế nhập khẩu
Không lấy thông tin từ cơ quan Thuế khi đủ cơ sở xác định DN chưa kê khai khấu trừ thuế

Theo Tổng cục Hải quan, chính sách pháp luật của Nhà nước đã quy định rõ đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa. Theo đó, tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Phải kê khai, nộp đủ thuế trước khi chuyển đổi sang không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Nghệ An.

Tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Cũng tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã quy định cụ thể về chính sách hoàn thuế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải quan mới. Đồng thời, nộp đủ thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi và không thuộc trường hợp được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Nụ Bùi