Phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu có phải chịu thuế giá trị gia tăng?

10:41 | 17/05/2022

(HQ Online) - Đó là vướng mắc mà Cục Hải quan Cà Mau gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động nghiệp vụ liên quan đến xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập tái xuất dưới hình thức thuê.

Mặt hàng cáp thép không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng
Hàng thuê, mượn bị hỏng đã tiêu hủy, không phải nộp thuế giá trị gia tăng
Mặt hàng sử dụng trong chăn nuôi gà không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng thì hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Cũng tại khoản 1 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại. Theo đó, để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu...; danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đối chiếu với các quy định, chính sách pháp luật hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp các mặt hàng dự kiến nhập khẩu là phương tiện vận tải chuyên dùng (sà lan, tàu kéo, tàu cung ứng) không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Trường hợp các mặt hàng dự kiến nhập khẩu là phương tiện vận tải chuyên dùng (sà lan, tàu kéo, tàu cung ứng) thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT thì thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Nụ Bùi