Đề xuất sửa khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

17:53 | 17/02/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

de xuat sua khung thu lao dich vu dau gia tai san Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản
de xuat sua khung thu lao dich vu dau gia tai san Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
de xuat sua khung thu lao dich vu dau gia tai san Năm 2020, sẽ thanh tra việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT
de xuat sua khung thu lao dich vu dau gia tai san
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45 dự kiến được sửa đổi, bổ sung như sau: Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản.

Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thỏa thuận thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản và thù lao dịch vụ đấu giá tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

Có thể nói, dự thảo đã sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Theo quy định hiện nay, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày dự thảo Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45 cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Hồng Vân