Hướng dẫn sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

09:20 | 12/01/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế đường thủy nội địa.

Xây dựng quy định mới hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Hướng dẫn khai thuế đối với kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ
Gỡ vướng quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa
Hướng dẫn sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

Đã có hướng dẫn mới về sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế đường thủy nội địa. Ảnh: Internet.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm.

Kinh phí thực hiện từ NSNN chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa (ngân sách trung ương và địa phương) và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí được xác định rõ: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy phải theo đúng nội dung, kế hoạch quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí đã sử dụng, chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

Thông tư quy định rõ các nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương. Theo đó, chi thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải quản lý, bao gồm: chi lập hồ sơ các vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa, các vật chướng ngại và theo dõi kết quả xử lý; chi khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa; tổ chức giao thông, kiểm tra bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; quản lý, lắp đặt, điều chỉnh báo hiệu đường thủy nội địa trên bờ, dưới nước; theo dõi thuỷ chí, thuỷ văn, đếm phương tiện; chi bảo dưỡng thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo nội dung, kế hoạch bảo trì hàng năm của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; chi sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, bao gồm sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo nội dung, kế hoạch bảo trì hàng năm của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt...

Bên cạnh đó, chi hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong trường hợp nguồn thu phí được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí không đủ bù đắp chi phí hoạt động của Cảng vụ (nếu có). Nội dung chi thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật liên quan...

Đối với chi từ nguồn ngân sách địa phương, căn cứ nội dung chi quy định trong thông tư này và quy định của địa phương (nếu có); khả năng kinh phí và hiện trạng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của địa phương quản lý, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý cho phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính của pháp luật hiện hành.

Đối với các nhiệm vụ, dự án có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thì căn cứ theo số lượng, khối lượng nhiệm vụ được giao, định mức kinh tế - kỹ thuật và theo đơn giá sản phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021.

Thùy Linh