Xây dựng quy định mới hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

13:52 | 21/12/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Sớm có Thông tư hướng dẫn Nghị định 126 thực hiện Luật Quản lý thuế
Phổ biến quy định mới về quản lý rủi ro đến công chức 19 cục hải quan
Quy định mới về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xây dựng quy định mới hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh Internet.

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng gồm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở trung ương và địa phương, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập theo quy định Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Dự thảo quy định, nguồn kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách trung ương) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dự thảo nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, về kế toán.

Dự thảo cũng quy định về nội dung và mức chi thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, về chi tổ chức họp thẩm định sách giáo khoa, dự thảo nêu rõ, việc chi thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp thẩm định (nếu có) bao gồm: thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy chiếu, thuê đường truyền, các chi phí trực tiếp khác có liên quan; chi khác phục vụ trực tiếp họp Hội đồng thẩm định (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên của Hội đồng và các khoản chi trực tiếp khác) thì sẽ theo thực tế phát sinh.

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê hội trường, phòng họp, thuê thiết bị phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức họp thẩm định nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị.

Đặc biệt, đối với các khoản chi cho thành viên Hội đồng thẩm định, việc chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp sẽ là tối đa 35.000 đồng/tiết/người.

Đối với chi tiền công họp thẩm định, dự thảo cũng quy định: Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ là rối đa 200.000 đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định sẽ là tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

Thùy Linh