Hồ sơ đề nghị xử lý thuế đối với hàng bị thiệt hại do hỏa hoạn gồm những gì?

16:10 | 08/08/2022

(HQ Online) - Nhằm thực hiện quy trình nghiệp vụ về hải quan đúng theo quy định, Tổng cục Hải quan đã trả lời chi tiết để Cục Hải quan Hải Phòng triển khai hướng dẫn Công ty TNHH Nam Sinh chuẩn bị hồ sơ đề nghị xử lý thuế đối với hàng bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Điều kiện được xem xét giảm thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn
Không đủ cơ sở xét hoàn thuế đối với hàng sản xuất từ nguyên liệu miễn thuế
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư
Hải quan chỉ đạo nhiều vấn đề về hồ sơ hải quan, hỗ trợ thông quan hàng hóa

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đỏ đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hàng hóa xuất nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Công chức Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Theo đó, hồ sơ đề nghị giảm thuế, gồm 1 bản chính công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo mẫu số 08 tại phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP; 1 bản chụp (có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan chuyên môn) hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có); 1 bản chính biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu).

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cần có biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại; 1 bản chính giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa; giấy chứng nhận giảm định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định rõ thủ tục, thẩm quyền giảm thuế. Theo đó, người nộp thuế nộp hồ sơ cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, mất mát, thiệt hại.

Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người nộp thuế nộp đủ hồ sơ theo quy định, chi cục hải quan kiếm tra hồ sơ thực tế hàng hóa, điều kiện giảm thuế và thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan.

Đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời điểm làm thủ tục hải quan sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cục hải quan có trách nhiệm lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan Hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần kiểm tra thực tế đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan để có đủ căn cứ giải quyết giảm thuế thì ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế. Trên cơ sở đó, thực hiện các công việc quy định trong thời hạn tối đa là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối chiếu với các quy định, theo Tổng cục Hải quan, do vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Nam Sinh ngày 26/9/2020 thuộc thời điểm hiệu lực của Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì việc giảm thuế thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nụ Bùi