Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư

16:45 | 18/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan Bình Phước thực hiện các quy định liên quan đến việc điều chuyển hàng hóa là máy móc, thiết bị NK miễn thuế giữa hai dự án ưu đãi đầu tư của cùng chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
Thực hiện miễn thuế đối với linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở của Vinsmart
Phải điều chỉnh danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế

Theo đó, đối với thuế NK, theo Tổng cục Hải quan, điểm đ khoản 5 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ CP đã quy định cụ thể về thủ tục miễn thuế NK đối với các trường hợp đặc thù khi làm thủ tục hai quan.

Theo đó, tại khoảng 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa NK đã được miễn thuế NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư khác của cùng chủ dự án thì chủ đầu tư đăng ký tờ khai hải quan mới đối với số hàng hóa điều chuyển và được miễn thuế NK nếu đáp ứng các điều kiện: Giá của hàng hóa NK được điều chuyển không bao gồm thuế NK; phù hợp với lĩnh vực, quy mô của dự án ưu đãi đầu tư tiếp nhận; đáp ứng quy định về tài sản cố định; có tên trong Danh mục miễn thuế của dự án tiếp nhận đã thông báo cho cơ quan Hải quan. Hàng hóa tiếp nhận được trừ lùi trên Danh mục miễn thuế của dự án tiếp nhận đã thông báo với cơ quan Hải quan. Chủ dự án điều chuyển được NK bổ sung số lượng hàng hóa thay thế hàng hóa đã điều chuyển. Chủ dự án điều chuyển thực hiện thông báo bổ sung Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định này”.

Cũng tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ CP quy định về thủ tục miễn thuế thì: “Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa XNK tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế. Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy, cơ quan Hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã XNK tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế”.

Tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế quy định: Cơ quan Hải quan có trách nhiệm thu hồi, thông báo cho chủ dự án điều chỉnh Danh mục miễn thuế, dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động, đối với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động.

Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh. Ảnh: N.H
Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.H

Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành và trình bày của Cục Hải quan Bình Phước, trường hợp Công ty TNHH CPV Food có 2 dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư đã được đơn vị tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK nhưng do nguyên nhân khách quan DN muốn điều chuyển những máy móc, thiết bị đã NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư “Trang trại gà giống bố mẹ và gà thịt CPV Food” (gọi tắt là dự án ưu đãi đầu tư 1) sang thực hiện dự án ưu đãi đầu tư “Trang trại gà thịt CPV Food” (gọi tắt là dự án ưu đãi đầu tư 2) của cùng chủ dự án (dự án ưu đãi đầu tư 1 và dự án ưu đãi đầu tư 2 hạch toán phụ thuộc chủ dự án) thì máy móc, thiết bị được điều chuyển từ dự án ưu đãi đầu tư 1 sang thực hiện dự án ưu đãi đầu tư 2 được miễn thuế NK nếu đáp ứng các điều kiện: Giá của máy móc, thiết bị NK điều chuyển từ dự án ưu đãi đầu tư 1 sang thực hiện dự án ưu đãi đầu tư 2 không bao gồm thuế NK.

Đồng thời máy móc, thiết bị NK điều chuyển từ dự án ưu đãi đầu tư 1 sang thực hiện dự án ưu đãi đầu tư 2 phải: phù hợp với lĩnh vực, quy mô của dự án ưu đãi đầu tư 2; đáp ứng quy định về tạo tài sản cố định theo quy định; có tên trong Danh mục miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư 2 đã thông báo cho cơ quan Hải quan.

Theo đó, Công ty TNHH CPV Food cần đăng ký tờ khai hải quan mới (mã loại hình A42) đối với số máy móc, thiết bị NK điều chuyển từ dự án ưu đãi đầu tư sang thực hiện dự án ưu đãi đầu tư 2 và không phải nộp thuế NK đối với số máy móc, thiết bị này nhưng DN phải thông báo cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư 1 về việc điều chuyển hàng hóa sang dự án ưu đãi đầu tư 2.

Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư 2 thực hiện trừ lùi hàng hóa nhận điều chuyển từ dự án ưu đãi đầu tư 1 trên Danh mục miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư 2. Đồng thời, cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế thu hồi Danh mục miễn thuế, dừng làm thủ tục miễn thuế theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do dự án ưu đãi đầu tư 1 chấm dứt hoạt động. Trong đó, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Đối với thuế GTGT, tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trong đó, cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau: Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong DN; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn cụ thể theo quy định.

Trường hợp hàng hóa NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư 1 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và DN đã nộp thuế GTGT tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu thì tại tờ khai hải quan NK mới (mã loại hình A42), Công ty TNHH CPV Food không phải nộp thuế GTGT khi dự án ưu đãi đầu tư 2 nhận điều chuyển máy móc, thiết bị từ dự án ưu đãi đầu tư 1 do dự án ưu đãi đầu tư 1 và dự án ưu đãi đầu tư 2 đều hạch toán phụ thuộc trong DN.

Nụ Bùi