Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện khuyến nông

15:13 | 14/03/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

quy dinh quan ly su dung kinh phi su nghiep thuc hien khuyen nong Chính sách chuyển giao công nghệ qua hoạt động khuyến nông
quy dinh quan ly su dung kinh phi su nghiep thuc hien khuyen nong
Ảnh Internet.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông, dự thảo quy định, ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc UBND các cấp quản lý, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với kinh phí khuyến nông trung ương); quyết định của UBND các cấp (đối với kinh phí khuyến nông địa phương, theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 và Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động khuyến nông phải thực hiện công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành.

Các nội dung chi chưa có quy định về mức chi thì thanh toán theo thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ) nhưng phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các nội dung được hỗ trợ tối đa 100% chi phí theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Dự thảo quy định, nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động khuyến nông gồm: Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông trung ương và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức thực hiện.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông địa phương và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện.

Dự thảo nêu rõ về nội dung chi, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trung ương như sau: Chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông:

Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã và các cá nhân khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành áp dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên; riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

Đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Bên cạnh đó, chi khảo sát học tập trong và ngoài nước áp dụng cho đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

Trường hợp tổ chức hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam cấp khu vực, cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 100% các khoản chi quy định tại Điều 6 của Thông tư số 171/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Thùy Linh