Kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TPHCM về quản lý ngân sách

10:31 | 20/03/2019

(HQ Online) - Theo thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM, lãnh đạo TPHCM vừa kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TPHCM nhằm tạo điều kiện cho TPHCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách.

kien nghi trung uong phan cap manh hon cho tphcm ve quan ly ngan sach
Phân cấp mạnh hơn để TPHCM tư chủ trong quản lý ngân sách. Ảnh: TH

Nhằm tạo điều kiện cho TPHCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Cụ thể, HĐND TPHCM ban hành quy định mức chi theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương. Trường hợp mức chi quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương là tối đa, cho phép các cơ quan, đơn vị được áp dụng để thực hiện cho phù hợp với phạm vi dự toán ngân sách được giao. Đồng thời không quy định HĐND tỉnh, TPHCM trực thuộc Trung ương căn cứ mức chi tối đa tại văn bản này và khả năng cân đối ngân sách cũng như tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức chi cụ thể.

Để khuyến khích TPHCM tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn và tạo điều kiện cho TPHCM đảm bảo nhu cầu chi cho công tác bảo vệ môi trường, UBND TPHCM kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước theo hướng quy định toàn bộ số thu thuế Bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TPHCM từng thời kỳ để quy định tỷ lệ điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TPHCM cho phù hợp với tình hình thực tế của TPHCM.

Bên cạnh đó, TPHCM đề xuất phân cấp cho UBND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại cho TPHCM không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1 trở lên (trừ công trình cấp đặc biệt);

Phân cấp cho các sở quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND TPHCM được chủ trì thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng các công trình do UBND TPHCM quyết định đầu tư kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, cấp 1…

Lê Thu