• Hải quan Hải Phòng: Chi cục trưởng làm Tổ trưởng Tổ tự kiểm tra công vụ - 15:02 | Thứ tư, 28/11/2018
    (HQ Online)-Đây là một trong những biện pháp của Cục Hải quan Hải Phòng trong triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan (ban hành theo Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).