Hải quan Quảng Ngãi đề xuất gỡ vướng cho doanh nghiệp ưu tiên

09:29 | 15/10/2021

(HQ Online) - Quá trình thực hiện thủ tục để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm của doanh nghiệp ưu tiên đã phát sinh vướng mắc, Cục Hải quan Quảng Ngãi kiến nghị tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Công chức Hải quan Quảng Ngãi làm thủ tục thông quan hàng hóa. 	Ảnh: D.Đ
Công chức Hải quan Quảng Ngãi làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: D.Đ

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi Huỳnh Văn Cường, thực hiện thủ tục để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm của doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn, đơn vị phát hiện vướng mắc trong việc thực hiện tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19.

Căn cứ theo quy định tại điểm b.3 khoản 3.2 Phần I Chương 98 Mục II Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ: “…Người khai hải quan phải thực hiện Thông báo Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…”.

Hiện nay, việc tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ).

Tuy nhiên, cả 2 văn bản trên không nêu rõ về việc thông báo Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 bản giấy hay gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan, dẫn tới trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhầm mã miễn giảm thuế để khai lên hệ thống VNACCS và thực hiện thông báo Danh mục điện tử đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ngãi đề xuất, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp tiếp nhận Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 được quy định tại điểm b.3 khoản 3.2 Phần I Chương 98 Mục II Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Đối với trường hợp trên nên quy định rõ tiếp nhận Danh mục bản giấy vì Hệ thống VNACCS/VCIS chưa hỗ trợ việc khai báo hải quan và trừ lùi đối với Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 có thuế suất 0%.

Bên cạnh đó, còn phát sinh vướng mắc trong việc khai báo hải quan và thực hiện thủ tục trừ lùi Danh mục bản giấy.

Theo Cục Hải quan Quảng Ngãi, ngày 15/9/2021, doanh nghiệp ưu tiên đăng ký tờ khai hải quan, khai báo 2 dòng hàng thuộc Danh mục hàng hóa áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng tại nhóm 98.19.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp sử dụng mã biểu thuế B02 để khai tờ khai hải quan nhưng hệ thống không tự động áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Chương 98.19 mà vẫn trả về mức thuế suất theo mã hàng 08 chữ số ghi tại 97 Chương thuộc Mục I Phụ lục II Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ, nên doanh nghiệp đã nhập thủ công mục “Thuế suất” 0% để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với sản phẩm này.

Điều này dẫn đến việc khai báo không đúng quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được thay thế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Việc người khai hải quan tự động nhập thủ công mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng tại nhóm 98.19 dự kiến nhập khẩu có đúng quy định hay không?

Bên cạnh đó, để thuận lợi trong việc trừ lùi, Cục Hải quan Quảng Ngãi đề xuất, đối với tờ khai luồng xanh của doanh nghiệp ưu tiên, khi có sử dụng Danh mục bản giấy để hưởng ưu đãi thuế, trừ lùi, cho phép chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc trừ lùi trên Danh mục và Phiếu theo dõi bằng giấy trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông quan tờ khai.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi, các vướng mắc nêu trên đã được đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, thực hiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Lê Thu