Xử lý thuế lô hàng máy, ống ngậm xét nghiệm Covid-19 của Tập đoàn Vingroup

10:10 | 09/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có trả lời nhanh đối với đề nghị xử lý số tiền thuế phát sinh của lô hàng 1 máy xét nghiệm virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 10.000 bộ ống ngậm xét nghiệm của Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần (gọi tắt là Tập đoàn Vingroup).

Đề nghị miễn thuế lô hàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid của Tập đoàn Vingroup
Đồng ý chưa thu thuế lô hàng phục vụ phòng chống dịch của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế

Liên quan đến thuế nhập khẩu, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu”.

Cũng tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”.

5239-maytho-280320
Mới đây, Vingroup bắt tay vào sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt. Ảnh minh họa

Cũng tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp không thu thuế gồm: “a) Không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định này”.

Đối chiếu với các quy định, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp lô hàng máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm của Tập đoàn Vingroup nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam) thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhưng chưa nộp thuế thì thuộc trường hợp được xử lý không thu thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến thuế giá trị gia tăng, tại Điều 3 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đôi tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc tổ chức thu thuế giá trị gia tăng: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “4. Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khẩu (nếu có)”.

Theo đó, đối chiếu với quy định trên thì cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa khâu nhập khẩu.

Do vậy, trường hợp của Tập đoàn Vingroup nhập khẩu lô hàng máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nhưng sau đó phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài thì cơ quan Hải quan thực hiện được xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa.

Thực tế Tập đoàn Vingroup đã được tạm giải phóng hàng và chưa nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo văn bản chấp thuận của cơ quan Hải quan để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nay hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất nguyên trạng theo loại hình B13, không sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thì cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế giá trị gia tăng tương tự như xử lý không thu thuế nhập khẩu.

Nụ Bùi