VEC được giao lãi 3,6 tỷ đồng trong năm 2021

08:57 | 08/05/2021

(HQ Online) - Theo Quyết định số 160/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), năm 2021 VEC được giao kế hoạch tổng doanh thu 4.187,8 tỷ đồng nhưng tổng chi phí đã lên đến 4.184,2 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế được giao chỉ ở mức 3,6 tỷ đồng.

Sáp nhập CIPM vào VEC
6 tháng đầu năm: VEC sụt giảm 7,7% doanh thu
“Siêu” ủy ban làm rõ thông tin không chính xác về Tổng công ty VEC
Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế nợ thuế tại VEC như thế nào?
VEC được giao lãi 3,6 tỷ đồng trong năm 2021
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, một dự án được triển khai bới VEC.

Theo đó, năm 2021, VEC được giao nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu tài chính 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bộ máy, định biên lao động, bố trí công việc hợp lý, giảm đầu mối công việc để phù hợp với tình hình công việc thực tế của VEC.

Hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng khi cân đối được nguồn vốn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các dự án bảo trì, bảo dưỡng có dự toán hoặc tổng mức đầu tư có quy mô nhóm B trở lên theo quy định của Luật Đầu tư công hoặc có giá trị từ 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên VEC báo cáo Ủy ban xem xét, cho ý kiến đối với từng Dự án cụ thể theo thẩm quyền của quy định tại Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VEC tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo đúng quy định pháp luật. Bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Về các chỉ tiêu tài chính, năm 2021 VEC được giao tổng doanh thu 4.187,8 tỷ đồng, tổng chi phí 4.184,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3,6 tỷ đồng và nộp ngân sách Công ty mẹ là 38 tỷ đồng.

Tổng chi phí 4.184,2 tỷ đồng bao gồm giá vốn 1.472,9 tỷ đồng (trong đó chi phí sửa chữa định kỳ là 264,5 tỷ đồng); chênh lệch tỷ giá (tạm tỉnh) là 1.289,6 tỷ đồng; chi phí tài chính, lãi, phí 1.337,1 tỷ đồng; Chi phí thường xuyên và chi phí giám sát: 84,6 tỷ đồng.

Hoài Anh