STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 06/2020/TT-BTC Áp dụng
31/01/2020
Thông tư số 06/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
12 170/QĐ-TTg Áp dụng
30/01/2020
QUYẾT ĐỊNH 170/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
13 05/CT-TTg Áp dụng
28/01/2020
CHỈ THỊ 05/CT-TTG NĂM 2020 VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
14 14/2020/NĐ-CP Áp dụng
24/01/2020
Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
15 02/2020/TT-BCT Áp dụng
22/01/2020
Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
16 11/2020/NĐ-CP Áp dụng
20/01/2020
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
17 01/2020/TT-BCT Áp dụng
14/01/2020
Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020
18 3619/QĐ-TCHQ Áp dụng
16/12/2019
Quyết định số 3619/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
19 3605/QĐ-TCHQ Áp dụng
13/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
20 423/TB-VPCP Áp dụng
12/12/2019
THÔNG BÁO 423/TB-VPCP NĂM 2019 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
( 3,988 Files )     Trước         Sau