STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
11 20/CT-TTg Ban hành
07/05/2020
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
12 37/2020/TT-BTC Ban hành
07/05/2020
Thông tư số 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
13 53/2020/NĐ-CP Ban hành
05/05/2020
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
14 36/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng
15 35/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
16 34/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
17 33/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
18 53/2020/NĐ-CP Ban hành
05/05/2020
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
19 31/2020/TT-BTC Ban hành
04/05/2020
Thông tư số 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
20 52/2020/NĐ-CP Ban hành
27/04/2020
Nghị định số 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
( 4,095 Files )     Trước         Sau