Thời hạn thanh toán bồi thường cho bảo hiểm xe cơ giới là bao lâu?

21:18 | 28/05/2020

(HQ Online) - Theo quy định, thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường.    

thoi han thanh toan boi thuong cho bao hiem xe co gioi la bao lau Bảo hiểm xe máy: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm như thế nào?
thoi han thanh toan boi thuong cho bao hiem xe co gioi la bao lau Sẽ có đoàn thanh tra giám sát thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe máy
thoi han thanh toan boi thuong cho bao hiem xe co gioi la bao lau Những điều cần biết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới
thoi han thanh toan boi thuong cho bao hiem xe co gioi la bao lau
Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày. Ảnh: Tuổi trẻ.

Cụ thể, Điều 15 Thông tư số 22/2016/TT-BTC nêu rõ, thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.

Thùy Linh