Sửa Luật Giá: Bỏ biện pháp đăng ký giá

15:25 | 04/07/2022

(HQ Online) - Tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đã đề xuất công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường và kiểm tra thi hành pháp luật về giá trên cơ sở cụ thể hóa toàn diện quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá.

Sửa Luật Giá: Điều chỉnh hoạt động thẩm định giá
Sửa Luật Giá: Tăng cường biện pháp kê khai giá
Sửa Luật Giá: Quy định cụ thể về hiệp thương giá
Bộ Tài chính đề xuất bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong dự thảo sửa Luật Giá
Ảnh: Internet.
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, tại Luật Giá hiện hành, công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường tuy được xác định là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về giá, nhưng chưa có quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động này nên chưa phát huy được hết hiệu quả. Thực tiễn thời gian qua cho thấy hoạt động này cần phải được tăng cường trên các phương diện.

Để khắc phục tồn tại này, tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường và kiểm tra thi hành pháp luật về giá được đề xuất trên cơ sở cụ thể hóa toàn diện quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá về nguyên tắc và nội dung, trách nhiệm triển khai; Đồng thời, quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, thủ tục, quy trình trong việc thực hiện công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá, công tác kiểm tra thi hành pháp luật trên cơ sở công tác tổng hợp, phân tích, dự báo.

Tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), công tác tổng hợp, phân tích, dự báo được bổ sung tại Chương IV. Theo đó, quy định điều chỉnh rõ các vấn đề đã triển khai có hiệu quả trong thực tiễn gồm mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; các nhiệm vụ phải triển khai về xây dựng báo cáo, kịch bản điều hành giá cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia về giá làm nguồn thông tin quan trọng cho công tác quản lý, điều hành giá. Theo đó, đã thể chế vai trò pháp lý của các báo cáo đánh giá mặt bằng giá thị trường, báo cáo kịch bản điều hành giá nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành giá của Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá và các bộ, ngành.

Trong đó, việc xây dựng kịch bản điều hành giá được quy định là hoạt động trung tâm của nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo. Dự thảo nêu rõ, kịch bản điều hành giá là dự báo về diễn biến lạm phát và các giải pháp, biện pháp điều hành giá trong một giai đoạn nhất định, được xây dựng và cập nhật hằng quý để báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ. Kịch bản điều hành giá sẽ là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng quản lý, điều hành giá trong năm cũng như đề xuất mục tiêu kiểm soát lạm phát cho năm tiếp theo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã quy định chi tiết quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện; Trong đó nhấn mạnh trách nhiệm về phối hợp, cung cấp thông tin về giá cả giữa các bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, các nội dung về cơ sở dữ liệu về giá cũng được luật hóa và quy định chi tiết. Trong đó đã có chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn khi giao trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá cho Bộ tài chính. Các bộ, ngành có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu về giá cho cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (thay vì phải xây dựng cơ sở dữ liệu về giá riêng như quy định hiện hành). Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về giá sẽ được tiếp tục triển khai tại địa phương và tăng cường kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã bổ sung một chương quy định về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, trong đó nêu rõ các nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Thùy Linh