Sửa Luật Giá: Điều chỉnh hoạt động thẩm định giá

06:46 | 29/06/2022

(HQ Online) - Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ bổ sung, sửa đổi, kết cấu lại các điều khoản quy định về hoạt động thẩm định giá nhằm làm rõ những quy định mang tính chất nền tảng cho lĩnh vực thẩm định giá.

Điều hành linh hoạt tránh tăng đột biến giá xăng dầu
Có doanh nghiệp không tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá
Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi), trong đó đã sửa đổi các nội dung liên quan đến công tác thẩm định giá.
Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi), trong đó đã sửa đổi các nội dung liên quan đến công tác thẩm định giá.

Chưa có sự thống nhất về tính pháp lý

Việc phát triển nóng về số lượng các doanh nghiệp thẩm định giá trong thời gian gần đây đã dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật liên tục trong thời gian ngắn hoặc thẩm định viên về giá có hiện tượng không làm toàn thời gian tại doanh nghiệp dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như làm giảm hiệu quả hoạt động, trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, hiện Luật Giá chưa có quy định chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định về nhân sự của doanh nghiệp thẩm định giá, nhất là người đại diện theo pháp luật; chưa có quy định định tính về chất lượng hành nghề của thẩm định viên trong trường hợp phải đình chỉ hành nghề khi không đảm bảo chất lượng. Các quy định về đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp chưa bao quát đầy đủ các trường hợp trong thực tiễn phát sinh hoặc chưa cụ thể. Các quy định về đình chỉ, thu hồi thẻ thẩm định viên còn thiếu và chưa rõ nên khó khăn cho khâu thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chỉ ra, hiện tính pháp lý của kết quả thẩm định giá chưa có sự thống nhất giữa pháp luật chuyên ngành với quy định của Luật Giá. Theo quy định của Luật Giá thì kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản. Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá. Tuy nhiên, nhiều quy định tại pháp luật chuyên ngành gần như sử dụng ngay kết quả thẩm định giá làm căn cứ duy nhất để định giá, kéo theo đó là trách nhiệm rất nặng đặt lên vai các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá.

Tăng cường tiêu chuẩn, điều kiện của thẩm định viên

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi), trong đó đã sửa đổi các nội dung liên quan đến công tác thẩm định giá. Theo đó, dự thảo Luật đã củng cố, tăng cường tiêu chuẩn, điều kiện của thẩm định viên về giá, gắn với đó là nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của thẩm định viên trong hoạt động thẩm định giá.

Dự thảo cũng đã xử lý các chồng chéo, vướng mắc trong quản lý thẩm định viên về giá; đồng thời thực hiện chuyên môn hóa hoạt động nghề nghiệp của thẩm định viên về giá theo năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định giá để hướng đến tính chuyên nghiệp, chuyên sâu. Cùng với đó là tăng cường các quy định về điều kiện trong khâu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; bổ sung, hoàn thiện các quy định về giám sát, quản trị doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp được thành lập theo mô hình công ty cổ phần.

Bộ Tài chính cho biết, trong quy định chung về thẩm định giá, dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định về nguyên tắc thẩm định giá, tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá quy định tại Luật Giá năm 2012, đồng thời, sửa đổi, bổ sung, kết cấu lại các điều khoản quy định về hoạt động thẩm định giá, tài sản thẩm định giá, kết quả thẩm định giá nhằm làm rõ những quy định mang tính chất nền tảng cho lĩnh vực thẩm định giá.

Cụ thể, về hoạt động thẩm định giá, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng khẳng định hoạt động thẩm định giá bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và thẩm định giá nhà nước, đồng thời, nhóm các quy định về tài sản thẩm định giá và giá trị của kết quả thẩm định giá vào trong quy định về hoạt động thẩm định giá để bảo đảm tính thống nhất của điều khoản.

Về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, dự thảo Luật bổ sung một điều quy định về vấn đề này. Hiện nay, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đang được quy định tại nghị định, tuy nhiên, tiêu chuẩn là cơ sở pháp lý về mặt chuyên môn của lĩnh vực thẩm định giá, do đó, cần thiết phải có một điều quy định tại Luật để bảo đảm có tính pháp lý cao.

Về dịch vụ thẩm định giá, dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định về quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp nghiệp thẩm định giá, điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá, đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành để củng cố một số tiêu chuẩn đối với thẩm định viên về giá, các điều kiện tiêu chuẩn hành nghề đối với thẩm định viên về giá, tăng cường các quy định về điều kiện trong khâu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, nhất là trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá; qua đó, siết chặt quản lý hoạt động thẩm định giá nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu đặt ra trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, góp phần chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực giá, mặt khác bảo đảm tính tương đồng đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính tương tự.

Đối với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá, dự thảo Luật bổ sung một điều quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá để củng cố các chế tài xử lý của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có biến động về thẩm định viên về giá ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động.

Dự thảo Luật quy định thẩm định viên về giá là người có thẻ thẩm định viên về giá đang hành nghề tại doanh nghiệp để thống nhất về mặt nguyên lý đã là thẩm định viên thì người đó phải đang hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá.

Thùy Linh