Sẽ sửa đổi một số quy định về hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

08:41 | 27/10/2020

(HQ Online) - Bộ KH&ĐT được giao thực hiện rà soát, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế tăng cường quản lý các doanh nghiệp quốc phòng an ninh (QPAN).

Thí điểm hệ thống miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ an ninh, quốc phòng
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức công nghiệp quốc phòng
Giám sát hoạt động đầu tư vốn vào nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông
Sẽ sửa đổi một số quy định về hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh
Có một số tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ KH&ĐT được giao xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Bộ này cho biết, có một số tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định 93/2015/NĐ-CP và cần thiết sửa đổi Nghị định.

Đơn cử, về đối tượng được xác định là doanh nghiệp QPAN, Nghị định 93/2015/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp QPAN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay được Bộ Quốc Phòng giao thực hiện nhiệm vụ QPAN là các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn, Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ như: Công ty TNHH MTV: Thông tin M1, Thông tin M3 (thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ); Công ty TNHH MTV: Hải Sơn X50, Hải Minh X51 (thuộc Tổng công ty Sông Thu).

“Việc không được công nhận là doanh nghiệp QPAN đã tạo ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách khi doanh nghiệp hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh”, Bộ KH&ĐT cho biết.

Nghị định số 93/2015/NĐ-CP cũng quy định, “Định kỳ 3 năm một lần, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận lại doanh nghiệp QPAN”. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, việc quy định thời này là ngắn, chưa phù hợp và thống nhất với thời gian thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp.

Bộ KH&ĐT cho biết, dự thảo Nghị định quy định tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN gồm 4 chương, 14 Điều và 1 Phụ lục.

So với nội dung Nghị định số 93/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN có một số nội dung mới về đối tượng được xác định là doanh nghiệp QPAN; cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp QPAN; Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp QPAN; chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp QPAN; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp QPAN; thời gian công nhận lại và trình tự thực hiện công nhận, công nhận lại doanh nghiệp nhà nước; phụ lục Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ QPAN do doanh nghiệp QPAN.

Hoài Anh