Nhiều chính sách quan trọng về hải quan được trình Chính phủ ký ban hành

10:58 | 08/10/2020

(HQ Online) - Trong quý III/2020, nhiều chính sách quan trọng về hải quan đã được Tổng cục Hải quan tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ký ban hành.

Hải quan tham gia hoàn thiện nhiều chính sách pháp luật chuyên ngành
Hải quan các tỉnh, thành phố đa dạng các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp
Chính sách pháp luật hải quan đã tạo nền tảng cho cải cách
3759-img-0192-crop
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Trong đó các văn bản đã được Chính phủ ký ban hành như: Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan

Cũng trong quý III, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Trình hồ sơ về Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Đồng thời trình Chính phủ về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

N.Linh