Hàng NK tại chỗ có được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA?

11:00 | 13/02/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa NK tại chỗ.

Hướng dẫn mới về áp dụng thuế suất ưu đãi trong EVFTA
Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như thế nào cho đúng

Liên quan đến vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ thì hàng hóa NK được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị này;

2. Được NK vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau: a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam; b) Vương quốc Cam-pu-chia; c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; d) Ma-lay-xi-a; e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; g) Cộng hòa Phi-lip-pin; h) Cộng hòa Xinh-ga-po; i) Vương quốc Thái Lan; k) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước).

3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước XK theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với nội dung DN nêu thì trường hợp hàng hóa NK tại chỗ của DN không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt ATIGA do hàng hóa không thuộc đối tượng NK và vận chuyển trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước thành viên ASEAN, không thuộc hàng hóa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Nụ Bùi