Doanh nghiệp tự chịu mọi rủi ro khi vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả

15:18 | 29/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cần chỉ đạo triển khai quyết liệt trong giải ngân vốn vay nước ngoài từ nay đến cuối năm
Nhiều rủi ro hơn khi doanh nghiệp dựa nhiều vào nguồn vốn vay
Giải ngân vốn vay nước ngoài: Vướng ở đâu - Gỡ thế nào?
Doanh nghiệp tự chịu mọi rủi ro khi vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả
Việc thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài phải tuân thủ theo 4 nguyên tắc. Ảnh: Internet.

Về nguyên tắc thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài, dự thảo thông tư quy định việc thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài phải tuân thủ theo 4 nguyên tắc.

Thứ nhất, tuân thủ các quy định, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục huy động vốn đối với doanh nghiệp quy định tại các luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN (Luật số 69/2014/QH13); Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Hai là, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình theo quy định của Luật số 69/2014/QH13, pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh và quy định có liên quan.

Ba là, DN tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản vay nợ nước ngoài theo thỏa thuật đã ký kết.

Bốn là, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định, chấp thuận khoản vay căn cứ trên kết quả phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài và các tài liệu do cơ quan đại diện chủ sở hữu cung cấp.

Về điều kiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều khoản. Cụ thể: dự án đầu tư sử dụng khoản vay nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, trong đó doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án; Tài sản hình thành từ dự án đầu tư phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp và thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả.

Đồng thời, bên cho vay đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản về giá trị khoản vay, đồng tiền nhận nợ, thời hạn vay, lãi suất và các khoản phí có liên quan đến khoản vay, phương thức trả nợ, thời gian trả nợ, gia hạn nợ, phạt chậm trả và các điều kiện cơ bản khác liên quan đến khoản vay.

Cùng với đó, tổng số nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bảo lãnh đối với công ty con tại các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài) không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của DN được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của DN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật số 69/2014/QH13. Trường hợp huy động vốn trên mức quy định này thì phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Cuối cùng, DN phải có phương án tài chính đảm bảo khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Về chế độ giảm sát, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng khoản vay nước ngoài của các DN trực thuộc đảm bảo vối vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và nguồn trả nợ.

Trường hợp DN sử dụng vốn vay không đúng mục đích hoặc gặp khó khăn về tài chính có thể dẫn đến không trả được nợ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu tổ chức kiểm tra, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính thực hiện theo thẩm quyền quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh.

Hoài Anh