Thống nhất khai báo hàng hóa XNK giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP

14:56 | 28/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện thống nhất khai báo đối với hàng hóa XNK giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022.

Xử lý trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP cấp lỗi
Hướng dẫn liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP

Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi, biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP. Đề thực hiện, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn việc thực hiện đối với hàng hóa XNK.

Trong đó, đối với hàng hóa NK từ Liên bang Mê-hi-cô nếu đáp ứng các điều kiện để được hưởng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt CPTPP theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B20 trên tờ khai NK.

Hàng hóa NK từ Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po, Việt Nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước) đáp ứng các điều kiện để được hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt CPTPP theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B21 trên tờ khai NK.

3409 img 0350
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: Q.Hùng

Đối với các mặt hàng NK áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc nhóm 04.07, 17.01, 24.01, 25.01. Trong đó, hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 25.01 NK từ Liên bang Mê-hi-cô trong lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương (ký hiệu TRQ1) và hàng hóa thuộc nhóm 24.01 (ký hiệu TRQ2) thì kê khai mã Biểu thuế B20 và áp dụng thuế suất trong hạn ngạch quy định tại Phụ lục 2 theo Khoản 4, Điều 5 Nghị định.

Hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 25.01 NK từ Ốt-Xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po, Việt Nam trong lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B21 và áp dụng thuế suất trong hạn ngạch quy định tại Phụ lục 2 theo Khoản 4, Điều 5 Nghị định.

Hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 24.01, 25.01 NK ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan TRQ1 và TRQ2 quy định tại Nghị định thì áp dụng các mức thuế suất NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 NK trong lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện Hiệp định CPTPP từ Liên bang Mê-hi-cô, Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po đáp ứng các điều kiện để được hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt CPTPP thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B22 và áp dụng thuế suất quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CP. Đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng NK ngoài lượng hạn ngạch quy định tại Nghị định 57/2019/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất NK theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị đinh 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hàng hóa XK, để đảm bảo thực hiện thống nhất việc khai báo đối với hàng hóa XNK từ Việt Nam vào các nước thành viên Hiệp định CPTPP, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Hàng hóa XK từ Việt Nam được NK từ vào lãnh thổ các nước: Liên bang Mê-hi-cô, Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po người khai hải quan thực hiện kê khai mã số và áp dụng thuế suất thuế XK quy định tại phụ lục 1- Biểu thuế XK theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Tuấn Kiệt