Sửa quy định chế độ thu nộp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

18:03 | 13/03/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

sua quy dinh che do thu nop quy dich vu vien thong cong ich Doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng tiếp tục lọt Top nộp thuế nhiều nhất
sua quy dinh che do thu nop quy dich vu vien thong cong ich Giảm mức đóng góp cho doanh nghiệp đầu tư dịch vụ viễn thông công ích
sua quy dinh che do thu nop quy dich vu vien thong cong ich
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 về chế độ thu, nộp đối với các doanh nghiệp như sau: Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và doanh thu quyết toán năm, các doanh nghiệp xác định số phải nộp trong năm, gửi Quỹ và thực hiện quyết toán số tiền phải đóng góp tài chính với Quỹ.

Thời hạn quyết toán do Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (VTCI) và doanh nghiệp chủ động thực hiện nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa cho Quỹ thì số nộp thừa được trừ vào số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được Quỹ hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục cung ứng các dịch vụ có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ. Quỹ hoàn trả cho doanh nghiệp trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Doanh nghiệp dừng đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo thông báo của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đưa ra quy định: Tại thời điểm dừng thu đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn, doanh thu quyết toán quý và xác định số phải nộp, gửi Quỹ và thực hiện quyết toán số tiền phải đóng góp tài chính với Quỹ. Việc quyết toán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa cho Quỹ thì được Quỹ hoàn trả cho doanh nghiệp trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ.

Trên cơ sở kế hoạch đóng góp tài chính hàng năm của các doanh nghiệp, Quỹ tiến hành rà soát, tổng hợp kế hoạch thu các khoản đóng góp vào Quỹ của các doanh nghiệp và trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Kế hoạch thu các khoản đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ phải đảm bảo phù hợp với mức kinh phí thực hiện Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê. Khi số thu vào Quỹ đã phù hợp với mức kinh phí được phê duyệt, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có trách nhiệm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt về thời điểm dừng thu đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ. Thời điểm dừng thu được xác định theo nguyên tắc tròn quý và gần nhất với thời điểm thu đủ mức kinh phí đã được phê duyệt.

H.Vân