Sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

10:51 | 30/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Cải cách hành chính Kho bạc Nhà nước: Lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm
Sửa quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng
Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Cụ thể, tại Điều 1 của Thông tư, đối tượng áp dụng đã được bổ sung thêm các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư cũng giải thích lại Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh là KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; KBNN cấp huyện là KBNN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Cụm từ "phòng giao dịch trực thuộc KBNN cấp tỉnh" đã được bỏ đi.

Về nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước, tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 328/2016/TT-BTC cũng đã được sửa đổi: các khoản thu ngân sách nhà nước phải được nộp trực tiếp vào KBNN hoặc vào tài khoản của KBNN tại ngân hàng, trừ trường hợp cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu được trực tiếp thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cơ quan thu, tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thu ngân sách nhà nước vào tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn. Thông tư số 72 đã bỏ quy định về trường hợp ở những địa bàn khó khăn trong việc nộp qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại KBNN hoặc không tổ chức thu tiền tại địa điểm làm thủ tục hải quan.

Trong công tác phối hợp thu và uỷ nhiệm thu ngân sách nhà nước, Thông tư số 72 đã sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 328. Theo đó, Thông tư 72 quy định trường hợp KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện đã ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, song người nộp ngân sách nhà nước vẫn đến KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện để nộp ngân sách nhà nước thì KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện vẫn phải thực hiện thu tiền mặt từ người nộp ngân sách nhà nước. Thông tư số 72 cũng bổ sung thêm việc loại trừ các trường hợp các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN.

Đối với trường hợp KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện thay đổi ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản hoặc thành lập đơn vị KBNN mới (do chia tách, sáp nhập địa bàn), Thông tư số 72 quy định KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện phải thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngân hàng thương mại nơi mới mở tài khoản. Bỏ quy định phải có văn bản đề nghị hủy bỏ phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản cũ.

Thùy Linh