Kho bạc Nhà nước thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

16:32 | 20/08/2021

(HQ Online) - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công điện đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật kỷ cương và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kho bạc Hà Nội: Rút ngắn thời gian kiểm soát chi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kiên quyết chống trì trệ, tiêu cực trong giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm quy định làm việc giãn cách, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19
Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm quy định làm việc giãn cách, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu toàn Ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021.

Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, lãnh đạo KBNN yêu cầu các đơn vị phải đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các cơ quan KBNN phải lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hường đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Toàn ngành Kho bạc phải tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của KBNN cấp trên đối với KBNN cấp dưới, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư nội ngành, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu các cơ quan KBNN trên cả nước phải khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Riêng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo KBNN yêu cầu toàn Ngành phải siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch Covid-19 tại đơn vị.

Quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực; không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Các đơn vị phải tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội.

Công điện cũng quán triệt rõ Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc KBNN về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đâu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thùy Linh