Sửa quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng

16:47 | 08/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại: Lợi ích cho nhiều bên
94 đợt chào gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đã được thực hiện qua Hệ thống quản lý ngân quỹ
Hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước tại cửa khẩu đường bộ và cảng biển
Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính sẽ sửa quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, dự thảo này sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 Thông tư số 58/2019/TT-BTC. Cụ thể, dự thảo quy định, tài khoản thanh toán tổng hợp là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của KBNN Trung ương tại ngân hàng thương mại (NHTM) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được sử dụng để tập trung các khoản thu và thanh toán các khoản chi của ngân quỹ nhà nước; tập trung số dư từ các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu thuộc cùng hệ thống ngân hàng hoặc từ các tài khoản thanh toán tổng hợp khác (nếu có).

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 Thông tư số 58/2019/TT-BTC, theo đó quy định tài khoản chuyên thu tổng hợp là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của KBNN Trung ương tại NHTM, được sử dụng để tập trung các khoản thu của ngân sách nhà nước và tập trung số dư từ các tài khoản chuyên thu tại cùng hệ thống NHTM.

Dự thảo Thông tư sửa quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 58/2019/TT-BTC như sau: mở 1 tài khoản thanh toán bằng VND tại một chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn tỉnh thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

Trường hợp KBNN cấp tỉnh đóng trên địa bàn đã thực hiện sáp nhập KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh thì được mở thêm tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch NHTM nơi thuận tiện giao dịch và thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

Cùng với đó, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư số 58/2019/TT-BTC cũng được sửa thành: mở 1 tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch NHTM nơi thuận tiện giao dịch và thuộc hệ thống NHTM đã thanh toán song phương điện tử với KBNN.

Trường hợp KBNN cấp huyện đóng trên địa bàn huyện đã thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện hoặc sáp nhập các KBNN cấp huyện thì được mở thêm tài khoản thanh toán bằng VND tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch NHTM nơi thuận tiện giao dịch và thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

Dự thảo nêu rõ, KBNN lựa chọn hệ thống NHTM để mở tài khoản thanh toán đáp ứng các tiêu chí sau: đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều 4 của Thông tư; cam kết đáp ứng các yêu cầu về thực hiện ủy nhiệm thu, chi ngân quỹ nhà nước bằng tiền mặt của KBNN.

Dự thảo cũng quy định, đối với các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của Sở Giao dịch KBNN, KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện tại các hệ thống NHTM, cuối ngày giao dịch, sau khi đối chiếu thành công với NHTM, toàn bộ số dư trên các tài khoản này tại thời điểm COT (thời điểm tạm ngừng truyền, nhận chứng từ thanh toán để đối chiếu số liệu thanh toán trong ngày giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng ủy nhiệm thu) được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN Trung ương tại cùng hệ thống NHTM, đảm bảo các tài khoản này có số dư bằng 0 (trừ những khoản thu phát sinh trên các tài khoản này sau thời điểm COT).

Đối với những khoản thu phát sinh trên các tài khoản này sau thời điểm COT được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN Trung ương tại cùng hệ thống NHTM trước 10 giờ 00 phút ngày tiếp theo.

Đối với các trường hợp có phát sinh sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được trong ngày, việc đối chiếu, kết chuyển được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Đối với các tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN Trung ương tại các hệ thống NHTM, cuối ngày giao dịch, sau khi đã nhận số quyết toán từ các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu, toàn bộ số dư trên các tài khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN Trung ương tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam, đảm bảo các tài khoản này có số dư bằng 0 (trừ các tài khoản thanh toán tổng hợp bằng những loại ngoại tệ mà NHNN Việt Nam chưa mở tài khoản và trừ những khoản thu phát sinh trên các tài khoản này sau thời điểm COT).

Đối với những khoản thu phát sinh trên tài khoản này sau thời điểm COT và số quyết toán các khoản thu sau thời điểm COT từ các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN Trung ương tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam chậm nhất 10 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có phát sinh sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được trong ngày, việc kết chuyển được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Thùy Linh