Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, chung cư

10:06 | 27/08/2021

(HQ Online) - Việc sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá, đầu thầu và nhà chung cư là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đề xuất sửa đổi mức lệ phí trước bạ của tàu thủy, du thuyền, tàu bay
Đề xuất sửa đổi quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp
Ô tô điện chạy pin sẽ chỉ nộp lệ phí trước bạ bằng 50% ô tô thường?
Ảnh: Internet.
Hiện nay quy định về giá tính LPTB đối với nhà chưa thống nhất với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Ảnh: Internet.

Chưa thống nhất về giá tính

Theo Bộ Tài chính, tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định: giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai LPTB.

Riêng giá tính LPTB đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, giá tính LPTB đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành thì chỉ có quy định về lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; không có quy định về phương thức mua nhà thông qua đấu thầu.

Ngoài ra, tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2019/TT-BTC) có quy định giá tính LPTB đối với nhà chung cư ngoài các trường hợp đã được quy định tại Nghị định như sau: “Giá tính LPTB đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Hệ số đất phân bổ để tính LPTB nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.”

Bộ Tài chính nhận định, quy định về giá tính LPTB đối với nhà chưa thống nhất với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành; đồng thời, chưa đảm bảo tính pháp lý về quy định giá tính LPTB đối với nhà chung cư để thực hiện. Do vậy cần phải sửa đổi giá tính LPTB đối với nhà mua theo phương thức đấu giá, đầu thầu và nhà chung cư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời nâng cao tính pháp lý trong việc xác định giá tính LPTB đối với nhà chung cư.

Đảm bảo phù hợp với pháp luật về đấu thầu

Khi xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính cho rằng nếu tiếp tục giữ nguyên quy định hiện hành thì sẽ không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và không đảm bảo tính pháp lý trong việc thu LPTB đối với nhà chung cư. Ngoài ra còn gây rủi ro cho cơ quan thuế vì khó xác định được LPTB trong các trường hợp vướng mắc nêu trên do không đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế thực hiện xác định giá tính LPTB.

Để sửa đổi giá tính LPTB đối với nhà mua theo phương thức đấu giá, đầu thầu và nhà chung cư, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp bỏ nội dung “theo quy định của pháp luật về đấu thầu” đối với nhà mua theo phương thức đấu giá tại Nghị định và đưa quy định về giá tính LPTB đối với nhà chung cư từ Thông tư số 301/2016/TT-BTC lên Nghị định.

Thực hiện theo giải pháp này sẽ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện nếu có quy định và đảm bảo tính pháp lý trong việc thu LPTB đối với nhà chung cư.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP quy định giá tính LPTB đối với nhà như sau: Giá tính LPTB đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai LPTB.

Riêng giá tính LPTB đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, giá tính LPTB đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.

Giá tính LPTB đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Hệ số đất phân bổ để tính LPTB nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ nhà chung cư tương ứng theo quy định tại Nghị định 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thùy Linh