Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 của SCIC

18:14 | 15/03/2023

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 của SCIC
Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2023 doanh thu của SCIC là 6.657 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ của SCIC năm 2023 là tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chuyển giao từ các bộ, địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Về các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023, năm 2023 doanh thu của SCIC là 6.657 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập DN là 2.903 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 2.881 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 5,4%; vốn quản trị trong năm là 38.564 tỷ đồng; giải ngân đầu tư là 9.400 tỷ đồng.

Các giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN yêu cầu HĐTV, Tổng giám đốc SCIC ban hành Quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của SCIC; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo Ủy ban những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định và sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Hoài Anh