Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

15:57 | 28/05/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, đối với gói thầu có giá trên 50 triệu đồng đến không quá 100 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, nghĩa là phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định của pháp luật về đấu thầu liên quan.

Tài trợ đặc biệt cho doanh nghiệp xây dựng đấu thầu trực tiếp gói thầu vốn NSNN
Khởi công thêm 3 gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam
Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTTP
Đấu thầu mua gạo dự trữ đợt 2: Nhiều doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng đợt 1 quay lại dự thầu
Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
Gói thầu mua sắm tài sản có giá không quá 100 triệu đồng phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Ảnh: Internet.

Cử tri tỉnh Tây Ninh cho biết, theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 quy định một số gói thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, tại khoản 7 Điều 4 quy định: các gói thầu dưới 50 triệu đồng thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp nhưng phải đảm bảo chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì các gói thầu dưới 100 triệu đồng, bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được người có thẩm quyền xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

Cử tri băn khoăn, đối với các gói thầu dưới 100 triệu đồng và trên 50 triệu đồng có cần thiết phải trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không, và đối với danh mục mua sắm hàng hóa thông thường như: xăng xe, vật tư văn phòng phẩm, các dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chuyên môn có giá trị dưới 10 triệu đồng và trên 2 triệu đồng có cần xin 3 báo giá và ký hợp đồng thực hiện hay không.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu về chỉ định thầu: việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây....; trong đó bao gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 6 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trong đó, đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (theo điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt: trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Căn cứ quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.

Trong đó, đối với gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng thực hiện theo quy trình tại khoản 7 Điều 4 như sau: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Như vậy, theo các quy định trên, đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng (bao gồm cả gói thầu có giá gói thầu trên 2 triệu đồng và dưới 10 triệu đồng) thực hiện theo quy định tại khoản 19 Điều 3 và khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg.

Đối với gói thầu có giá gói thầu trên 50 triệu đồng đến không quá 100 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC và các quy định của pháp luật về đấu thầu liên quan.

Hoài Anh