Doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ giám định để xác định tên gọi, mã số hàng hóa

10:26 | 02/08/2022

(HQ Online) - Doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam áp dụng cho việc khai báo hải quan.

Kỹ năng phân loại, xác định mã số, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan
Sửa đổi các quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Xứ lý trên 500 container hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái

Trước thắc mắc của Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam liên quan đến phân loại mặt hàng nhập khẩu Zincoret Swine, có tác dụng bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi, theo Tổng cục Hải quan, Điều 26 Luật Hải quan quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam”.

Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng

Tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu.

Ngườ khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính nắng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế”.

Đối chiếu với các quy định, Tổng cục Hải quan cho biết, người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam chưa được lấy mẫu để thực hiện phân tích, phân loại thì công ty có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc căn cứ thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam áp dụng cho việc khai báo hải quan.

Nụ Bùi