Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

- 00:00 | 13/08/2011

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang Tỉnh Hà Giang Điện thoại: 0219.3866783 Fax: 0219.3866637

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy:

- Địa chỉ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3822107

- Fax: 0219.3882135

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 20 Km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bằng:

- Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3859513

- Fax: 0219.3858559

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 130 Km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun:

- Địa chỉ: Xã ín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3856675

- Fax: 0219.3856676

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 198 Km

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần:

- Địa chỉ: Xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3863846

- Fax: 0219.3836393

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 150 Km

5. Chi cục kiểm tra sau thông quan:

- Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3860303

- Fax: 0219.3860025

6. Đội kiểm soát Hải quan:

- Địa chỉ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0219.3860303

- Fax: 0219.3860025

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 20 Km