Cục Hải quan Cà Mau

- 17:10 | 16/01/2019

Điện thoại: 07803831517 Fax: 07803833231 Email: hqcamau@customs.gov.vn Website: www.haiquancamau.gov.vn

1. Chi cục kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 0780.3831517

2. Chi cục HQ cửa khẩu cảng Năm Căn

- ĐT: 0780.3570997

3. Chi cục Hải quan Hòa Trung

- ĐT: 0780.3551229

4. Đội kiểm soát

ĐT: 0780.3835110