Cục Hải quan Quảng Nam

- 16:49 | 16/01/2019

Điện thoại: 0510.2225555 Fax: 0510.2226666 Email: Hqquangnam@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanquangnam.gov.vn

1. Cửa khẩu cảng Kỳ Hà:

- ĐT: 0510.3872.505

- Fax: 05103.872.744.

2. Chi cục HQ Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

- ĐT: 0510.3943.757

- Fax: 0510.3943.151

3. Đội kiểm soát hải quan

- ĐT: 0510.2220066

4. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 0510.2220055