Tời điện nhập khẩu mã 84253100 phải nộp thông báo kết quả kiểm tra chất lượng

14:01 | 25/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện (mã số 84253100) nhập khẩu.

toi dien nhap khau ma 84253100 phai nop thong bao ket qua kiem tra chat luong Mô hình mới về kiểm tra chất lượng: Doanh nghiệp sẽ giảm đầu mối tiếp xúc
toi dien nhap khau ma 84253100 phai nop thong bao ket qua kiem tra chat luong Mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ như thế nào?

Cụ thể, căn cứ mục 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì mặt hàng tời điện (mã số 84253100) thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan, cơ quan kiểm tra là Sở Lao động – Thương ninh và Xã hội, căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP), đối với hàng hóa nhóm 2 áp dụng biện pháp công bố hợp quy dựa trên kết quả của chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra có thẩm quyền cấp để được xem xét thông quan hàng hóa.

Theo những quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng tời điện (mã số 84253100), doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp để được xem xét thông quan hàng hóa (trừ các trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Điều 22 Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

N.Linh